امروز: سه شنبه, 24 تیر 1399
برای ناراحت بودن خیلی وقت داری , پس چرا به فردا موکولش نكني؟ مارك فيشر
نقش مدرسه در ارتقای بهداشت روان دانش آموزان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
شنبه ، 21 خرداد 1390 ، 23:13

نقش مدرسه در ارتقای بهداشت روان دانش آموزان

نقش مدرسه در ارتقای بهداشت روان دانش آموزان

گروهی از روان شناسان و روان درمانگران، فردی را از نظر روانی سالم می دانند که احساس اجتماعی در او رشد یافته و قادر باشد ارتباط سازنده ای با دیگران برقرار کند .

چنین کسی، ضمن احساس احترام نسبت به خود و د یگران، کمبود های خویش را نیز قبول دارد و انعطاف پذیر است. بعضی دیگر از متخصصان، سلامت روان را منوط به برآوردن دو نیاز اساسی در انسان می دانند : یکی درگیری عاطفی با دیگران و دیگری احساس ارزشمند بودن در زندگی.

 

 

«سازمان جهانی بهداشت» بهد اشت روانی را چنین تعریف می کند :

 

«بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت، یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های روانی، جسمانی و اجتماعی.»

دراین مقاله می خواهیم نقش مدرسه را در ارتقای بهداشت روان دانش آموزان مورد بررسی قرار دهیم.

برای هر فردی لازم است که احساس کند دیگران دوستش دارند ، برای او احترام قائلند و او را همان طور که هست، می پسندند . این احساس در تقویت حس اعتماد به خود و اتکا به نفس بسیار مؤثر است و به ویژه برای کودکی که خود را متکی به بزرگسالان می بیند ، اهمیت خاصی دارد . احساس امنیت و رضایت عاطفی کودک، قبل از این که به مدرسه برود ، منحصراً از سوی پدر و مادر تأمین می شود . کودک باید مطمئن باشد که والدینش، دوستش دارند و دوستش خواهند داشت. آنان برای کودک منبع خوشی، امنیت و رضایت خاطر جسمی و روانی هستند . هنگامی که کودک به مدرسه می رود ، آموزگاران و هم کلاسانش سهم مهمی در ایجاد احساس امنیت در او خواهند داشت. زیرا او به توجه و مورد قبول بودن معلمان و شاگردان مدرسه احتیاج دارد .

این احتیاج در دوران بلوغ شدت می یابد ، به طوری که اغلب اوقات کودک به آنچه که هم سالان به او می گویند ، اهمیت بیش تری می دهد تا نظر پدر و مادر در نتیجه، شخصیت سالم در سال های اولیه زندگی، براساس برطرف کردن خواسته های عاطفی و جسمانی پایه گذاری می شود ، نه برمبنای محرومیت و ناکامی. کودکی که از اوان زندگی با خوشحالی و آرامش پرورش یافته است، این شانس را دارد که در زندگی، امیدوار و دیدگاه مثبت و مفیدی به دنیای خود داشته باشد .

● ابعاد گوناگون بهداشت روانی

بهداشت روانی دارای ۳ مرحله به این شرح است:

۱) مرحله مثبت

خوشبختانه بیشتر کودکان با سلامت کامل متولد می شوند ، با شادابی و توانمندی رشد می یابند و سال های دبستان تا دبیرستان را با سلامت روانی و سازگاری مطلوب ادامه می دهند . وظیفه بزرگسالان در خانه و مدرسه، آماده کردن آنان برای پاسخگویی به ابتکارات و توقعات زندگی است. طرح ریزی هدف های واقع بینانه، بهره وری هرچه بیش تر از توانایی های جسمانی، ذهنی و روانی اجتماعی خود ، پذیرش محدودیت های خویش، خویشتن پنداری مثبت، کار و تلاش مداوم و پیگیر برای رسیدن به هدف های مورد نظر، از جمله تکالیفی هستند که جنبه های مثبت بهد اشت روانی را تشکیل می د هند .

۲) مرحله پیشگیری

جنبه پیشگیری بهد اشت روانی، شامل برنامه های ویژه برای افراد ی است که نشانه هایی از شروع ناراحتی های روانی و هیجانی را از خود بروز می د هند . برای مثال، رفتار د انش آموزی که ناگهان از رفتن به مد رسه خود د اری می کند ، باید د قیقاً مورد مطالعه قرارگیرد و زمینه های مشکل او شناسایی شود ، قبل از آن که این رفتار به صورت عاد ت د ربیاید یا به صورت نشانه های د یگری بروز کند .

به طور د قیق، در جنبه پیشگیری بهد اشت روانی است که بزرگسالان فرصت های زیاد ی برای ارائه خد مات به نوجوانان پید ا می کنند . آنان با توجه و د قت روی انحرافات جزیی رفتار نوجوان د رباره مشکلات جد ی تر سازگاری د رآیند ه هشد ار می د هند .

۳) مرحله درمانی

جنبه د رمانی بهد اشت روانی، شامل کمک به افراد ی است که با مشکل یا مشکلاتی د ر زند گی روبه رو هستند . مشکلاتی که سازگاری آنان را مختل ساخته است. رفع این مشکلات باید به کمک افراد متخصص و کارشناس فن، مانند روان شناس یا روان پزشک صورت پذیرد .

● تأثیر مد رسه در سلامت بهد اشت روان.بانک کتاب گیتامهر, بانک کتاب پایتخت, ارسال کتاب, خرید اینترنتی کتاب, تلفن بانک کتاب, سایت بانک کتاب 021664010014.

بعد از خانواد ه، مد رسه مکانی است که د ر سلامت روانی و عاطفی کود کان و نوجوانان تأثیر عمیق می گذارد . د ر د وره د بستان، کود ک خود را بهتر می شناسد و از طریق مشاهد ه و به کار بستن فرایند های فکری، شناخت او از د نیای حقیقی گسترش می یابد . کود ک د ر فراگیری مطالب به فعالیت های سازند ه علاقه نشان می د هد و تمایل د ارد هرچه را می آموزد ، به عمل د رآورد . گرچه تکامل فکری و منطقی کود ک و نوجوان د ر تکامل عاطفی او مؤثر است، اما رسید ن به بلوغ امری ساد ه نیست، بلکه مستلزم تحمل و غلبه برناکامی ها و فشارهای روانی زیاد ی است که کود ک یا نوجوان با آن ها مواجه می شود .

در موارد ی که کودک به د لیل داشتن والدین مستبد و سختگیر یا د ر اثر تنبیهات آنان، قادر به ابراز وجود نیست و خود را د ر برابر دیگران ناتوان و حقیر می شمارد ، یا در اثر حمایت ها و مراقبت های بیش از حد والدین، خود محور می شود و انتظار د ارد د یگران نیز به میل او رفتار کنند ، همچنین د رباره نوجوانی که د ر خانواد ه نابسامانی زند گی می کند و برای یافتن امنیت و جایگاه اجتماعی احتمال د ارد د ر خارج از خانه به گروه های بزهکار بپیوند د و د ر نمونه هایی از این قبیل که د ر آن ها، حل و فصل مشکلات خانواد ه، د شوار یا ناممکن است، این پرسش مطرح می شود که چه وقت و د ر کجا باید اشکالات و نارسایی های حاصل از تربیت کود ک د ر خانواد ه، اصلاح و جبران شود . بی ترد ید بهترین پاسخی که برای پرسش مذکور می توان یافت، مد رسه است. باید بپذیریم که اولیای مد رسه مسئول تغییر و اصلاح رفتارهای ناسازگار و سلامت بهد اشت روانی کود کان و نوجوانان نیز هستند . مد رسه، محلی است که د ر آن، هر کود ک یا نوجوان به منظور برآورد ن نیازهای خویش و براساس تجربه های قبلی، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می د هد . مثلاً د انش آموزی پرخاشگر و بی انضباط است، د یگری فعالیت و پشتکار د ارد ، سومی رهبری می کند و آن یکی رفتار لود گی را پیش می گیرد .

به نظر د انشمند ان، نظام تعلیم و تربیت مد رسه باید چنان باشد که د ر آن، هر د انش آموزی بتواند ، د وست د اشتن و د وست د اشته شد ن و احساس ارزش را تجربه کند . مد رسه رشد اجتماعی کود ک و نوجوان را سرعت می بخشد .

روش های ارتقای بهد اشت روانی د انش آموزان

۱) اعتماد به نفس د انش آموزان را افزایش د هید . اعتماد به نفس مهارتی نیست که انسان بتواند خیلی سریع آن را کسب کند . بلکه خصوصیتی است که باید قد م به قد م و به آهستگی د ر شخصیت افراد شکل گیرد . با اختصاص زمان کافی و کمی تشویق و ترغیب می توان این کار را انجام د اد .

۲) از انتقاد بیش از حد از د انش آموزان بپرهیزید .

۳) نحوه مقابله با مشکلات را به د انش آموزان آموزش د هید تا بتوانند با مشکلات روبرو شوند و د ر پی حل آن ها برآیند .

۴) تجسم فکری مثبت را به د انش آموزان القاء کنید . به آن ها یاد د هید با تجسم فکری مثبت، به تمرین های تمد د اعصاب بپرد ازد و د قایقی از روز را د ر آرامش و سکوت به سر ببرد .

۵) برای تفکر و خود یابی به د انش آموزان فرصت بد هید . راجرز می گوید ، رفتار براساس احساس حاصل می شود و چون احساس د ر زمان حال به انسان د ست می د هد ، باید د ر برخورد با فرد ، رفتار کنونی مد نظر قرار گیرد تا افراد نحوه ابراز احساسات را یاد بگیرند .

۶) باید به افراد کمک کرد تا با محیط اجتماعی شان سازش پید ا کنند . البته این سازگاری می تواند ، هم با محیط د رونی فرد باشد و هم با محیط بیرونی او.

حمیده نصیریان

وزارت آموزش و پرورش ایران

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 7 دی 1393 ، 11:18
 

تبلیغات

بنر

حاضرین در سایت

ما 342 مهمان آنلاین داریم

مطلع شدن از خدمات ما ....

با عضویت در این خبرنامه از برنامه ها و تغییرات کاری ما آگاه می شوید: کتب جدید آموزشی ، منتشران جدید، سمینارهای مختلف آموزشی.همه این مطالب به ایمیل شما ارسال می شود. با ما همراه شوید ...


   آدرس: تهران ، میدان انقلاب


تلفن تماس :-88944299--66401004--88944298

طراحی سايت و بهينه سازي توسط شرکت توسعه نسل وب